Etiquetatge i seguretat alimentària: Reglament (UE) N º 1169/2011

11/02/2014

 

Etiquetatge i seguretat alimentària:  Reglament (UE) N º 1169/2011

Des de Business Tic Consultoria disposem de les eines necessàries per poder-vos adaptar fàcilment a aquest nou reglament. Amb ADA us oferim un sistema d’etiquetatge integrat amb les fitxes tècniques que incorpora un dissenyador lliure de formats i s’adapta a qualsevol sistema d’impressió. La gestió d’al·lèrgens del programa permet automatitzar tots els requeriments legals sense requerir la intervenció de l’usuari. ADA s’integra amb qualsevol sistema de gestió del mercat.

El Reglament (UE) N º 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'Octubre de 2011, entra en vigor el desembre de 2014. Aquest estableix que els proveïdors i distribuïdors de productes d'alimentació dins de les fronteres europees, estan obligats a incloure informació addicional i detallada sobre les característiques dels productes.

Amb l’aplicació del Reglament (UE) nº 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor  i  es modifiquen els Reglaments (CE) nº 1924/2006 i (CE) nº 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comisió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comisió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comisió i el Reglament (CE) nº 608/2004 de la Comisió

El reglament en el seu article 9 detalla la llista de mencions obligatòries amb la informació que els fabricants i distribuïdors dels productes, han d'oferir al consumidor final, com ara informació nutricional estesa, lloc d'origen del producte, o la llista completa d'ingredients.

A més, el reglament creat per a una protecció més extensa dels drets i salut dels consumidors europeus, exposa clarament que el consumidor final ha de tenir accés a tota la informació i sempre prèviament a l'adquisició del producte.

Així, el reglament especifica que la informació ha d'estar present tant en la venda física en superfície per mitjà d'etiquetes o un altre material d'acompanyament, així com en la venda a distància (article 14) que es realitza per exemple a través de les botigues online de distribuïdors i proveïdors.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-82311

http://www.boe.es/doue/2014/027/L00007-00008.pdf

Contacta amb nosaltres i t'ajudarem info@btic.cat