GMAO – una solució d’efectivitat i estalvi.

7/02/2014

GMAO – una solució d’efectivitat i estalvi.

Què és GMAO?

Les sigles GMAO corresponen a l'expressió “ Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador”.
En la pràctica, es tracta d'un Programa Informàtic (Software), que permet la gestió de manteniment dels equips i/o instal·lacions d'una o més empreses: manteniment correctiu,  preventiu, predictiu, etc.

Està dirigit a empreses que vulguin gestionar totes les tasques de manteniment de la seva maquinària i actius, i també a empreses dedicades a serveis de manteniment i reparació a tercers.

La importància d’un GMAO

Una bona planificació i gestió del manteniment comporta a l’empresa un estalvi directe en reparacions i en parades de producció. Cal gestionar efectivament els recanvis i les intervencions preventives per assegurar una continuïtat en la operativa dels sistemes i la maquinària.

Per les empreses de servei és bàsic tenir una bona planificació i control dels operaris per tal de poder assumir les demandes dels seus clients.  Cal operar amb la màxima eficàcia optimitzant temps i costos.

Escollir la millor solució:

Els programes GMAO es composen de diverses seccions o mòduls interconnectats, que permeten executar i portar un control exhaustiu de les tasques habituals en els departaments de Manteniment com:

  • Control d'incidències, avaries, etc  formant un historial de cada màquina o equip.
  • Control de costos i planificació de tots els treballs del departament de manteniment  (correctius, preventius, predictius, o noves instal·lacions),
  • Gestió dels recanvis, hores assignades a cada treball (interns o externs)
  • Gestió documental (plànols, instruccions o manuals).
  • Programació de les revisions i tasques de manteniment preventiu:  neteja, lubricació, etc
  • Generació i seguiment de les "Ordres de Treball" per als tècnics de manteniment.
  • Programació d’assistències i complementació i gestió dels butlletins de treball mitjançant dispositius mòbils o per web.

Escollir la solució GMAO adequada no és fàcil. Els programes no solen ser ni barats ni senzills, i cada empresa o departament de Manteniment és un món .

Abans de decidir-nos cal tenir clar que pretenem, i fins on tenim pensat arribar a gestionar amb el GMAO . Per descomptat, aquest anàlisi ha de tenir una mínima perspectiva de futur, atès que no tots els programes són ampliables, i no és tasca recomanable ni senzilla el canviar de Programari GMAO cada 3 anys, perquè se'ns " quedés petit". Per exemple , si la nostra empresa té previst obrir noves seus - plantes , hem de conèixer amb exactitud si el programa ho permet . O si es pot consultar i gestionar per un cert nombre de tècnics a la vegada , o si són prou adaptables els seus formularis (llistats, ordres de treball, etc ) a l'activitat de l'empresa.

Per aquest motiu, a Business Tic Consultoria, disposem de diferents solucions per a cada sector empresarial, buscant sobretot l’adaptabilitat i la possibilitat de que el propi usuari/client pugui resoldre el nous requeriments que puguin sorgir per adaptar-se amb el mínim cost als canvis interns per normativa o per millora dels processos empresarials.

Per més informació info@btic.cat