La importància de la prevenció en els sistemes informàtics

12/02/2015

Sovint no es prenen les mateixes mesures de prevenció i manteniment dels sistemes informàtics de les empreses que de les màquines i eines utilitzades en els processos productius.

Costa prendre consciència  que la informàtica és bàsica pel funcionament diari de l’empresa i que una fallada pot portar greus conseqüències econòmiques. Una programació periòdica de  manteniment preventiu pot reduir fins el 80% la possibilitat d’aturades no previstes.

 • Disminució del nombre d'incidències en el sistema.
 • Augment de la vida útil dels equips.
 • Disminució de costos de temps i econòmics en reparacions.
 • Detecció dels punts febles del sistema.
 • Detecció d’amenaces internes i externes que posen en risc la informació de l’empresa.

El manteniment preventiu consisteix en la revisió periòdica de certs aspectes, tant de maquinari com de programari, d'un sistema informàtic:

 • Verificació de còpies de seguretat.logoManteniment1.jpg
 • Actualització i revisió sistemes de seguretat: anti-virus, Firewall, etc.
 • Actualització Sistemes Operatius
 • Revisar logs dels servidors per prevenir errors del sistema.
 • Revisió de les bases de dades
 • Neteja del registre i eliminació d’arxius temporals per optimitzar el rendiment i recuperar espai.
 • Neteja interna dels equips per eliminar pols i grassa acumulada evitant la possibilitat de sobreescalfaments

Les estratègies convencionals de "reparar Quan és produeixi l'Avaria" ja no serveixen, si es vol ser productiu s'ha de ser conscient que esperar que es produeixi l'avaria és incórrer en uns costos excessivament elevats (pèrdues de producció, deficiències en la Qualitat, temps morts i pèrdua de guanys).

Per tot això és molt important realitzar el manteniment preventiu en qualsevol empresa o indústria, per aconseguir que els equips treballin en perfectes condicions amb menys parades inesperades i menys temps perdut, a la vegada que s’allarga el temps de vida útil dels equips.

 

Punts febles dels sistemes informàtics:

Ciberatacs: durant l’any 2014 l’estat Espanyol ha rebut uns 70.000 atacs informàtics, situant-se com a tercer país al món amb aquests tipus d’atac per darrera dels Estats Units i el Regne Unit. La manera d’evitar aquests riscos és monitoritzar els accessos a la xarxa i posar les mesures de protecció adequades. No és suficient posar un tallafocs i un anti-virus, cal que estiguin actualitzats, assegurar que estan funcionant correctament i que la configuració sigui l’adequada als requeriments de l’empresa.

Recuperació de dades: un mal funcionament dels sistemes, errors humans, atacs interns o externs, incendis, robatoris, inundacions ... en un moment es pot perdre informació vital pel funcionament de l’empresa. Si no es disposa d’un sistema de còpies correctament dimensionat i assegurant que està funcionant i preservant tota la informació cada dia, el resultat pot ser desastrós logoManteniment2.jpgamb una gran pèrdua de temps i de diners. La pregunta clau de les empreses és: què passa si demà al matí no disposo de tota la informació per seguir treballant ? quan temps puc estar en aquesta situació ? factures i cobraments pendents, comandes pendents, planificació de la producció, documents tècnics, escandalls de fabricació ...

Disponibilitat i rendiment: quan temps es perd a l’any a les empreses degut a un baix rendiment dels sistemes?  Un manteniment adequat de les bases de dades, una revisió periòdica i neteja del arxius dels servidors, un dimensionament adequat als requeriments i número d’usuaris... cal optimitzar el sistema per tal de que els programes funcionin en les condicions òptimes.

Accés Extern: Podem prescindir del correu electrònic o de l’accés a internet?. La clau és diposar d’un proveïdor de serveis que disposi d’alta disponibilitat i servei de suport 24 hores.

Errors de maquinari: la teoria diu que a un sistema informàtic no cal provocar-lo, ja fallarà  per si sol. Hi ha 2 factors clau que acaben provocant avaries als sistemes: La gestió del usuaris i la neteja.

Els usuaris sovint no som conscients que l’accés a algunes pàgines web, la instal·lació de programes inadequats, la  petició de recursos per sobre de la capacitat de la màquina poden acabar provocant una avaria en el sistema. És aconsellable establir unes normes d’ús i ajustar cada lloc de treball als seus requeriments.

Més greu i poc valorat és l’acumulació de pols i greixos que absorbeixen de l’aire els ventiladors dels equips i que s’acumulen en el seu interior, això acaba penalitzant la refrigeració i provocant avaries per sobreescalfament. La solució és la neteja periòdica de les fonts d’alimentació i les plaques.

 

La nostra experiència

logoManteniment3.jpgDe tant en tant desgraciadament ens toca viure situacions molt delicades de resoldre: pèrdues d’informació, ralentització dels sistemes, caigudes de servei, entrades de virus o atacs externs, etc... que amb una mínima inversió es podien haver evitat.

Des de Business Tic Consultoria estem conscienciant als nostres clients de la importància de la prevenció i de l’estalvi econòmic que els aporta. Ajustem els plans de manteniment als requeriments de cada empresa i, prèvia auditoria, apliquem els sistemes de seguretat adequats.

 

Sempre és millor prevenir que curar !!